Din Boligadvokat

Aktuelt

Antall treff: 28

Forskrift for tryggere bolighandel

Regjeringen har hatt et uttalt mål om å gjøre bolighandel tryggere for forbrukere. Endringer i avhendingsloven er fulgt opp med en ny forskrift som skal sikre høyere nivå på tilstandsrapporter i forbindelse med utarbeidelse av dokumentasjon i salgsprosessen.

Endringer i avhendingslova

​Den 16. mai 2019 vedtok Stortinget flere endringer i avhendingsloven, loven for boligsalg mellom privatpersoner. Loven trådte i kraft 1. januar 2022. I det følgende kommenteres nærmere noen av de sentrale endringene.

Endringer i avhendingslova per 1. januar 2022

Avhendingsloven, som regulerer rettigheter og plikter ved kjøp og salg av bruktboliger, ble relativt nylig endret på flere punkter. Endringene trådte i kraft 1. januar 2022.

Nye garantiregler i bustadoppføringslova og avhendingsloven

Med virkning fra 1. januar 2019 er gjort endringer i garantireglene i både bustadoppføringslova og avhendingsloven.

Airbnb, eierseksjonslov og korttidsutleie - forslag til endringer

Regjeringen tar grep for å holde tritt med utviklingen i delingsøkonomien og problemer knyttet til "hotelldrift" i sameier - foreslår lovendringer i både eierseksjonsloven og borettslagsloven.

Uttalelser i Høyesterett om "verdireduksjon" etter bustadoppføringslova § 33 andre ledd

Utmåling av prisavslag. I denne artikkelen skal vi se nærmere på nyere rettspraksis fra Høyesterett om forståelsen av begrepet "verdireduksjon" i bustadoppføringslova § 33 andre ledd

Ny eierseksjonslov trådte i kraft 1. januar 2018

I denne artikkelen ser vi nærmere på de sentrale endringene som følger av den nye eierseksjonsloven

Spørsmål om prosentlæren, vesentlig avvik og standardhevingsfradrag

På bakgrunn av gjentagende spørsmål i henvendelsene vi mottar, vil vi i denne artikkelen gå nærmere inn på noen av de sentrale vurderingene som foretas ved vurdering av kjøpers krav mot selger etter reglene i avhendingsloven.

TEK17 trådte i kraft 1. juli 2017

Ny byggteknisk forskrift (TEK17) trådte i kraft 1. juli 2017. For å oppnå målsetningen om reduserte byggekostnader er det gjennomført både forenklinger og fjerning av krav fra tidligere forskrifter.

Endringer av garantireglene i bustadoppføringslova

I endringslov av 16. desember 2016, og med virkning fra 1. januar 2017, ble det gjort endringer i garantireglene i bustadoppføringslova.

Mangler som oppstår mellom kontraktsinngåelse og overtakelse

Høyesterett har i en nylig avsagt dom (15. februar 2017) enstemmig avklart spørsmålet om hvem som må bære risikoen for mangler som oppstår mellom kontraktsinngåelse og overtakelse

Byggteknisk forskrift (TEK 17) er sendt på høring

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kunngjorde den 10. november 2016 at TEK 17 nå er sendt på høring.

Forslag til endringer av garantiordning i bustadoppføringslova og avhendingsloven

Et lovutvalg har i 2015 og 2016 evaluert garantireglene i bustadoppføringsloven med henblikk på både dagens ordning og forslag til forenklinger og suppleringer som kan komme både forbruker og entreprenør til gode.

Tilstandsrapport ved salg av eiendom - NS 3600

Ved omsetning av fast eiendom er takster ett av de mest sentrale dokumentene for både selger og kjøper. I denne artikkelen skal vi se nærmere på tilstandsrapporten NS 3600, som nå har vært tilgjengelig på markedet i overkant av to år.

Søknadsplikt for oppdeling av boenheter til utleie

Fra og med 1. januar 2016 blir tidligere usikkerhet og ujevn kommunal praksis erstattet av en forskriftsendring som gir klart svar på hvilke bygningsmessig endringer som utløser søknadsplikt om opprette av ny boenhet.

Slik gjør du butikk på kjøp, seksjonering og salg av bolig

Markedet betaler gjennomgående betydelig mer pr kvm for seksjonerte enheter solgt enkeltvis enn flere useksjonerte boenheter solgt samlet. Det er derfor mulig å tjene på å kjøpe bygårder, seksjonere og selge eierseksjoner. I nedenstående kronologiske oversikt over 7 punkter er særlig vektlagt hvilke juridiske forhold du bør være oppmerksom på i en slik prosess.

Utleie av deler av egen boligeiendom

Mange boliger er innrettet med mulighet for utleie. Om eieren selv bor i boenheten med størst utleieverdi kan leieinntektene være skattefrie. Det er imidlertid ikke alle utleieenheter som er lovlige. Hva kan være konsekvensene av ulovlig utleie? Hvordan kan man vite om utleienheten er lovlig? Hva kan man gjøre for å legalisere en ulovlig utleieenhet? Dette er spørsmål vi skal se nærmere på nedenfor.

For deg som skal selge bolig

Ved salg av bolig må du ta stilling til hva du vil gjøre selv og hva du vil overlate til megler/oppgjørsansvarlig.

Reklamasjonsfrist ved kjøp av fast eiendom

Ved reklamasjon over fast eiendom blir det ofte stilt spørsmål ved om kjøper har reklamert i tide. Det er derfor av betydning å vite når reklamasjonsfristen starter å løpe og hvor lenge reklamasjonsfristen løper. To nyere dommer fra Norges Høyesterett, begge med utspring av eiendomskjøp i eller like utenfor Bergen, avklarer rettstilstanden.

Utleie, boenheter og søknadsplikt - særlig om utleie av bolig i kjeller

Mange boliger er innrettet med mulighet for utleie. Om eieren selv bor i boenheten med størst utleieverdi kan leieinntektene være skattefrie. Det er imidlertid ikke alle utleieenheter som er lovlige. Hva kan være konsekvensene av ulovlig utleie? Hvordan kan man vite om utleienheten er lovlig? Hva kan man gjøre for å legalisere en ulovlig utleieenhet? Dette er spørsmål vi skal se nærmere på nedenfor.

Erstatning og/eller prisavslag?

Nedenfor ser vi på hvilken mangelsbeføyelser kjøper kan gjøre gjeldende etter å ha kjøpt eiendom med mangel.

Din Boligadvokat med ny nettside

Din Boligadvokat er ute med ny nettside og egen facebookside

Særfordeling av kostnader i eierseksjonssameie?

Må alle sameiere betale for kostnader, drift eller vedlikehold av installasjoner på fellesarealet til eierseksjonssameiet, selv om de ikke får direkte nytte av det selv?

Ansvar som eier av fast eiendom

Enten du eier fast eiendom eller er en i en prosess med å bli eier av fast eiendom, bør du være bevisst på ansvaret som følger med en slik eierposisjon.

Direktekrav - springende regress - subrogasjon

Når du (C) har kjøpt en eiendom og oppdager en mangel, vil utgangspunktet være at du retter krav mot din kontraktspart/selger (B). I noen tilfeller kan det imidlertid være formålstjenlig eller nødvendig å rette krav bakover i rekken.

Skatt på leieinntekter

Investering i eiendom kan være særdeles gunstig skattemessig. Ikke minst om du har behov for å redusere skattepliktig formue. Nedenfor tar vi for oss hvordan du kan leie ut med minst mulig skattlegging av leieinntektene

Fordeling av kostnader i eierseksjonssameier

Hvilke kostnader tilkommer den enkelte sameier selv å dekke og hvilke kostnader tilkommer eierseksjonssameiet å dekke?

Borettslag eller eierseksjonssameie?

Bolig kan eies som ordinært tingsrettslig sameie, i boligaksjeselskap, i borettslag, eller i eierseksjonssameie. Enten utgangspunktet er at du skal føre opp ny boligmasse for salg, omdanne fra næring til bolig for å selge, eller rigge eksisterende boligmasse for salg, står valget i praksis mellom å danne borettslag eller eierseksjonssameie dersom du har flere boenheter du ønsker å selge. Å selge boenhetene samlet og "uorganisert" er sjelden det mest lønnsomme.

Spør oss nå

Kostnadsfritt og 100% uforpliktende