Din Boligadvokat

Aktuelt

Skatt på leieinntekter

Investering i eiendom kan være særdeles gunstig skattemessig. Ikke minst om du har behov for å redusere skattepliktig formue. Nedenfor tar vi for oss hvordan du kan leie ut med minst mulig skattlegging av leieinntektene

1. Skattefri utleie av egen bolig eller fritidsbolig

Du kan skattefritt leie ut inntil halvparten av egen bolig, regnet etter utleieverdi, jf skatteloven § 7-2 første ledd. Det er også verdt å merke seg at eierseksjon regnes som "bolig" i skatteloven § 7-2 første ledd sin forstand. Dette innebærer at dersom det er to boenheter i en seksjon og du selv bor i enheten med høyest utleieverdi, vil leieinntektene fra den andre enheten være skattefrie.

2. Utleie utenfor næring

Inntekt ved utleie av bolig/fritidsbolig er i utgangspunktet skattepliktig inntekt. Eier man bolig privat (og ikke via selskap) bør man være oppmerksom på skillet mellom utleie i og utenfor næring. Gevinst ved utleie utenfor næring inngår bare i alminnelig inntekt og skattlegges således bare med 22 % (for skatteåret 2019). For virksomhetsinntekt må det derimot også svares trygdeavgift og toppskatt, i tillegg til skatt på alminnelig inntekt. Man kan normalt leie ut inntil 4 leiligheter uten å bli rammet av skattereglene for virksomhet. Utleie av egen bolig (jf punkt 1 ovenfor) og utleie lagt i selskaper man eier andeler i (jf punkt 3 nedenfor) holdes utenfor denne "kvoten". Om "kvoten" overskrides skattlegges all leieinnntekt som næringsintekt uten at "kvoten" fungere som bunnfradrag. Dersom man leier ut 4 leiligheter og ønsker å erverve en femte leilighet for utleie, bør man derfor vurdere å legge denne femte leiligheten i et selskap slik at ikke gevisten fra alle 5 leilighetene blir skattlagt som næringsinntekt.

3. Bruk av selskap

For leieobjekter som legges i aksjeselskaper må du tåle en samlet skattebelastning på 46,7 %. Til sammenligning er marginalskatten på næringsinntekt 49,6 %.

Ved valg av selskapsform må man være oppmerksom på skille mellom selskaper som er egne skattesubjekter (AS) og deltakerlignede selskaper (ANS, DA, KS, IS, sameie som driver virksomhet). Videre bør man være oppmerksom på skillet mellom vedlikeholdsutgifter og påkostninger. Ved kjøp av nedslitt bygningsmasse som man må bruke betydelig med midler på å tilbakeføre til opprinnelig standard (vedlikehold/utgiftsføring), kan det være en fordel å bruke deltakerlignet selskap slik at man kan nyttiggjøre seg underskuddet i virksomheten umiddelbart på egen hånd.

Fritaksmetoden kombinert med dokumentavgift på 2,5 % av kjøpesummen og forenklingen og moderniseringen som aksjeloven har vært underlagt, antar å medvirke til at det også fremover vil være populært å gjøre bruk av singel purpose selskaper for eie og salg av eiendom.

Behov for konkret vurdering?

Del denne siden:


Relaterte artikler


 
Spør oss nå

Kostnadsfritt og 100% uforpliktende