Din Boligadvokat

Aktuelt

Erstatning og/eller prisavslag?

Nedenfor ser vi på hvilken mangelsbeføyelser kjøper kan gjøre gjeldende etter å ha kjøpt eiendom med mangel.

Når du har kjøpt bolig med mangel er det, forutsatt at du har reklamert i tide, en katalog med ulike beføyelser i avhendingsloven du kan gjøre gjeldende overfor selger/selgers forsikringsselskap. De mest sentrale er krav på retting, prisavslag, erstatning, tilbakeholdelse av hele eller deler av kjøpesummen og heving, jf avhendingsloven § 4-8.

Noen beføyelser utelukker hverandre helt eller delvis, mens andre er komplementære. Eksempelvis kan det ikke kreves både heving og prisavslag, men heving og erstatning kan kombineres. I det følgende vil vi se nærmere på de beslektede beføyelsene prisavslag og erstatning.

Spørsmålet er hva som er mest gunstig for deg som kjøper.

Det er sikker rett at kjøper ikke har krav på dobbel kompensasjon. En forutsetning for å kunne kreve både prisavslag og erstatning er dermed at utbetalingen ikke vil dekke samme krav.

Det er forskjeller både i vilkår og utmåling for de to kravene.

Erstatning etter avhendingsloven § 4-14 krever et ansvarsgrunnlag (oftest kontrollansvar for selger), mens prisavslag etter avhendingsloven § 4-12 skal vurderes på objektivt grunnlag, jf mellom annet Rt. 2000 side 199. Det skal altså mer til for og nå frem med et krav om erstatning enn et krav om prisavslag. Det kan derfor lett tenkes tilfeller der kjøper kan få dekket sitt tap som prisavslag, men ikke som erstatning.

Erstatning omfatter alt av påregnelige økonomiske tapsposter mangelen har påført deg som kjøper. Prisavslag kan, som ordet innbefatter, aldri overstige kontraktssummen og skal være begrenset til å kompensere nødvendige kostnader med utbedring av mangelen.

Det er ikke noen materielle eller prosessuelle hindringer mot å fremsette krav om prisavslag og/eller erstatning i samme sak og for samme tap eller skade. Det er tvert imot gode grunner både rettslig og prosessøkonomisk for å gjøre nettopp det, jf Rt. 2012 side 1138.

Siden prisavslag vurderes på rent objektivt grunnlag vil det ofte være fornuftig å henføre så mange tapsposter som mulig under kravet om prisavslag. I tilfeller der kjøpers økonomiske tap overstiger det som kan kreves som prisavslag, kan det så med fordel tilføyes et krav om erstatning "på toppen" av prisavslagskravet.

Ta gjerne kontakt med oss i dinboligadvokat.no for en kostnadsfri og uforpliktende vurdering av akkurat din sak og hvordan du bør håndtere den videre.

Behov for konkret vurdering?

Del denne siden:


Relaterte artikler


 
Spør oss nå

Kostnadsfritt og 100% uforpliktende