Din Boligadvokat

Aktuelt

Særfordeling av kostnader i eierseksjonssameie?

Må alle sameiere betale for kostnader, drift eller vedlikehold av installasjoner på fellesarealet til eierseksjonssameiet, selv om de ikke får direkte nytte av det selv?

Som utgangspunkt skal alle kostander i et eierseksjonssameie som "ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet,(…) fordeles mellom sameierne etter sameiebrøken med mindre særlige grunner taler for å fordele kostnadene etter nytten for den enkelte bruksenhet eller etter forbruk", jf eierseksjonsloven § 23.

Norges Høyesterett behandlet spørsmålet om hva som kan være en slik "særlig grunn" i en dom avsagt 14. november 2013. Saken gjaldt et eierseksjonssameie i Oslo, bestående av syv blokker. I fire av blokkene var det installert heiser, i de tre andre var det ikke heis. Etter at den ene heisen ble brannskadet og måtte repareres, ble det også klart at de tre andre heisene snart var modne for utskiftning.

I tråd med lovens hovedregel i § 23, vedtok både sameiermøtet og senere et ekstraordinært sameiermøte at reparasjonskostnadene med den brannskadde heisen og kostnadene til utskifting av de tre andre gamle heisene skulle fordeles blant alle sameierne etter sameiebrøken. Sameierne i de tre blokkene uten heis aksepterte ikke at også de skulle være med å betale for nye heiser som de ikke ville få nytte av.

Spørsmålet for Høyesterett var om hovedregelen kom til anvendelse eller om interessen for sameierne i de tre blokkene uten heis var vernet av unntaksregelen for "særlige grunner".

Høyesterett kom til at unntaksregelen for fordeling etter nytte måtte tolkes snevert. I tråd med synspunkter i juridisk teori ble det vektlagt at heisene var eksisterende installasjoner, som alle sameierne hadde kjent til før de kjøpte sin seksjon.

Med et knappest mulig flertall på 3 mot 2 stemmer fastslo derfor Høyesterett at kostnadene til heisene skulle fordeles på samtlige sameiere etter sameierbrøken, i tråd med hovedregelen i § 23.

Det er grunn til å tro at resultatet hadde vært annerledes dersom saken gjaldt installasjon av nye heiser i bare et utvalg av blokkene, og ikke utskiftning av eksisterende heiser. Generelt kan det nok utledes av dommen at unntaksregelen nesten utelukkende vil komme til anvendelse ved nye installasjoner i eierseksjonssameier.

Dommen kan leses i sin helhet her.

Behov for konkret vurdering?

Del denne siden:


Relaterte artikler


 
Spør oss nå

Kostnadsfritt og 100% uforpliktende