Din Boligadvokat

Aktuelt

Ansvar som eier av fast eiendom

Enten du eier fast eiendom eller er en i en prosess med å bli eier av fast eiendom, bør du være bevisst på ansvaret som følger med en slik eierposisjon.

Ansvaret som eier av fast eiendom er både lovfestet og ulovfestet og omfatter både privatpersoner og juridiske personer. Aksjeselskaper kan bli ansvarlig for skade forvoldt av aksjeselskapets eiendommer. Aksjeselskapets styremedlemmer kan bli personlig ansvarlige.

Risikoen for ansvar er særlig praktisk knyttet til snøfall og is som følge av manglende sikring av bygninger ved snøfall og kuldeperioder.

Som eiendomsbesitter må du også følge offentligrettslige krav og pålegg, mellom annet plan- og bygningsloven § 31-3 som pålegger eier en plikt til å sørge for at byggverk og installasjoner er i en slik stand at det ikke oppstår fare for skade på person, eiendom eller miljø. Politivedtektene for Bergen pålegger eiendomsbesitter plikter, både fjerning av snø og generelt vedlikehold av eiendommer. Når det gjelder plikter knyttet til snøfall og is er det også korte frister for utbedring, her kan risikoen for personskade være stor.

Brudd på overnevnte plikter kan medføre bøter, erstatningsansvar og i verste fall også straffeansvar. Ansvarsgrunnlaget kan bygges både på uaktsomhet og objektivt ansvar.

Uaktsomhetsansvaret omfatter både aktive handlinger og unnlatelser. Det sentrale spørsmålet er om ulykken kunne vært unngått dersom gårdseieren kunne eller burde ha handlet annerledes, og en slik alternativ handling hadde avverget ulykken og medfølgende skade.

Som gårdseier kan du også bli objektivt ansvarlig. At ansvaret er objektivt vil si at du kan bli ansvarlig uavhengig av skyld. Den sentrale dommen fra rettspraksis er Gesimsdommen, inntatt i Rt. 1939 s. 766. Førstevoterende uttaler her at gesimsen "representerer et særpreget og ekstraordinært faremoment ved bygningen." Videre uttales også at "bygningens eier må ansees nærmere til at stå risikoen, altså bære den skade nedstyrtingen forårsaker, enn den tilfeldig forulykkede utenforstående tredjemann".

Samlet sett er det viktig å være bevisst på de pliktene og det ansvaret du har for ditt nærmiljø og de rundt deg når du eier fast eiendom, og at konsekvensene av pliktbrudd og manglende vedlikehold på eiendommen kan bli alvorlige.

Behov for konkret vurdering?

Del denne siden:


Relaterte artikler


 
Spør oss nå

Kostnadsfritt og 100% uforpliktende