Din Boligadvokat

Råd ved tvist

Ulike mangelskrav

Ved salg av fast eiendom med mangler er det flere mangelsbeføyelser kjøper kan gjøre gjeldende, herunder tilbakehold av kjøpesum, retting, prisavslag, hevning og/eller erstatning. I noen tilfeller kan du også risikere at kjøper hevder at kjøpeavtalen skal anses ugyldig, dvs som en nullitet.

1. Retting

Foreligger en mangel kan kjøper kreve mangelen rettet for selgers regning. Du har rett til å utbedre mangelen om dette kan skje uten urimelig ulempe for kjøper. Krav om prisavslag, hevning og/eller erstatning kan derfor ofte pareres med hurtig utbedring av mangelen. Ved akutte feil og mangler har imidlertid kjøper både rett og plikt til å utbedre mangelen direkte selv (f. eks. lekk vannrør).

2. Prisavslag

Dersom det foreligger en mangel som du ikke utbedrer kan kjøperen kreve prisavslag tilsvarende kostnadene med å få mangelen rettet.

3. Heving

Kjøperen kan heve avtalen, dersom mangelen innebærer et vesentlig kontraktsbrudd.

Generelt kan sies at det skal svært mye til for å heve et kjøp, med mindre man har tatt uttrykkelig forbehold om dette. Heving innebærer at partenes plikter til å oppfylle avtalen bortfaller. Om partene har prestert sine kontraktsytelser skal ytelsene tilbakeføres. Heving kan kombineres med erstatning.

4. Erstatning

Alene eller i tillegg til de øvrig nevnte krav, kan kjøperen kreve erstattet sitt direkte økonomiske tap som følge av mangelen. Om du har opptrådt uaktsomt kan kjøper også kreve erstattet sitt indirekte økonomiske tap.

Behov for konkret vurdering?

Del denne siden:

Spør oss nå

Kostnadsfritt og 100% uforpliktende