Din Boligadvokat

Råd ved tvist

Generelle råd til kjøper i tvist

Nedenfor følger generelle råd til deg som har kjøpt eiendom eller håndverkertjenester med mangler.

I undermenyen finner du mer inngående informasjon om reklamasjonsfrister, hvordan du reklamerer, vurderingstema for hvorvidt du har et krav, samt hvilke ulike typer krav som kan være aktuelt å fremsette.

1. Send snarest skriftlig reklamasjon

Send skriftlig reklamasjon til din selger/avtalepart. Å reklamere (klage) vil si å meddele selger at han har solgt deg noe som har vært forsinket og/eller beheftet med mangler, og at du vil fremsette krav i den forbindelse. Vurder også å sende reklamasjon til tidligere selger eller annen avtalepart som har utført arbeid på eiendommen eller har levert fastmontert tilbehør til eiendommen.

Sørg for at du i ettertid kan sannsynliggjøre at reklamasjonen rettidig og forsvarlig er sendt til riktig adressat. E-post kan ofte være et egnet medium.

2. Kartlegg og dokumenter mangelen

Ikke alle avvik fra det forventede utgjør en mangel. Se gjennom boligsalgsrapporter, prospekt og annen dokumentasjon tilgjengelig for objektet du kjøpte. Vurder boligens alder og generelle tilstand. Muntlige utsagn fra selger på visning er vanskelige å dokumentere i etterkant. Undersøk om du har e-poster, notat eller sms som kan underbygge forventningen selger gav deg muntlig om boligen.

De fleste bygningsdeler har en viss levealder før utskiftning er påregnelig. Har du kjøpt et eldre hus som ikke er gjort arbeid på, vil terskelen for reklamasjon på utskiftbare deler være høy.

Innhent en sakkyndig vurdering og/eller pristilbud på hva det vil koste å utbedre mangelen. Dokumenter gjerne mangelen med bilder eller på annen måte. Send gjerne en ny og mer spesifisert reklamasjon til selger/tjenesteyter. Forsøk å finne en løsning med selger/tjenesteyter.

3. Kontakt advokat

Kontakt en dyktig lokal advokat med spesialisering i din type sak. Dette kan med fordel gjøres så snart du får mistanke om at det vil kunne oppstå en tvist. Advokaten vil kunne gi deg en juridisk vurdering av din sak.

4. Begrens skaden

Du har plikt til å begrense skaden. Ofte har selger/tjenesteyter rett til selv å utbedre mangelen. Gi derfor gjerne selger/tjenesteyter en frist til selv å utbedre mangelen før du engasjerer andre til å utbedre eller utbedrer mangelen selv.

5. Rettshjelpsdekning

Undersøk om du har rettshjelpsdekning og om selger/tjenesteyter er søkegod. Om forsikringsselskapet ditt hevder at du ikke har rettshjelpsdekning bør du selv kritisk vurdere om du er enig.

For at rettshjelpsdekning skal innfris må du/advokaten din ofte dokumentere tvist. Forsøk derfor å holde så mye som mulig av korrespondansen med selger skriftlig, slik at du kan legge frem et skriftlig avslag som grunnlag for tvist og behov for rettshjelp.

6. Dokumenter ditt økonomiske tap

Om mangelen pådrar deg utgifter eller tap, bør du ta vare på kvitteringer og annet som underbygger utgifter og tap mangelen pådrar deg. Du kan få bruk for dette senere ovenfor selger og/eller rettsapparatet.

7. Fremsett spesifikt krav

Så snart skaden er kartlagt bør du fremsette et spesifikt krav mot selger/tjenesteyter. Sakens økonomiske og menneskelige kostnad og risiko må løpende vurderes opp mot sannsynligheten for at du vil nå frem og størrelsen på ditt krav.

8. Ta ut forliksklage eller stevning

Om selger/tjenesteyter bestrider ditt krav kan det være nødvendig å ta ut forliksklage eller stevning. Ved dette avbrytes også foreldelse av ditt krav. Dersom selger er eller har vært representert ved advokat/eierskifteforsikringsselskap og tvistesummen er over NOK 125 000,-, kan din advokat ta ut stevning direkte for tingretten uten å gå veien om forliksrådet.

Behov for konkret vurdering?

Del denne siden:

Spør oss nå

Kostnadsfritt og 100% uforpliktende